ตำแหน่งรับสมัครงาน

#ชื่อตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงานคุณสมบัติอัตราเพิ่มเติม
1 POS System Officer โรงงานนพวงศ์ ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่) มีความรู้พื้นฐานการแก้ไขและซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ ได้ มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Microsoft Offic 1
2 Senior Developer โรงงานนพวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาระบบด้วย C#.net มีความรู้ด้านฐานข้อมูล MSSQL MYSQL 4
3 เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ โรงงานนพวงศ์ ไม่จำกัดวุฒิ ต้องมีใบ Cert. การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน สามารถทำโอทีหลังเลิกงานและวัน 3
4 หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor) นิคมโรจนะ 3 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหารอย่างน้อย 0-2 ปี มีความรู้ ระบบ ISO 9001:2008, GMP, HACCP,BRC สามารถเข้ากะ แล 1
5 Sale Modern Trade สำนักงานเมืองทอง เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ขาย Modern Trade มีประสบการณ์ขายธุรกิจ Food จะพิจารณาเป็นพิเศษ 1
6 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า โรงงานนพวงศ์ เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านข้อมูลคลังสินค้า หรือด้าน Logistic 1 ปีขึ้นไป 3
7 Safety Manager นิคมโรจนะ 3 1. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า 2. มีประสบการณ์ทำงานในงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 7 ปี 3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ุ4. มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 5. มีความสามารถในการเป็นวิทยาด้านความปลอดภัย 6. มีความสามารถในกำรจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 7. มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี 8. มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี และแก้ไขปัญญาเฉพาะหน้าได้ดี 9. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ 1
8 Sales Manager - traditional trade สำนักงานเมืองทอง Male/Female, aged over 35 years old Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Marketing or any related field Strong experience in the traditional trade in nationwide; Food & Beverage and Consumer product is preferable Strong leadership, interpersonal and communication skill 1
9 Recruitment Manager สำนักงานเมืองทอง Bachelor's or Master's degree in HR Minimum 5 years work experience in Human Resource Strong analytical skills 1
10 Asst. Budget Analysis Manager สำนักงานเมืองทอง Bachelor Degree in Accounting or related field Minimum 5 years analytical experience Good command of spoken and written in English Systematic thinking, Drive for Results, Innovatives, Proactive, Strong analytical and presentation skills Professional on MS Office / SAP 1
11 Consolidation specialist/Consolidation specialist สำนักงานเมืองทอง เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มีประสบการณ์ Consolidate บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1
12 Senior QA Supervisor- IQI นิคมโรจนะ 3 รับผิดชอบดูแลการตรวจรับวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามทีบริษัทกำหนดโดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO 9001:2015/GMP/HACCP/HALAL ปฏิบัติงานในระบบ SAP เบื้องต้น 1
13 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน โรงงานนพวงศ์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ บัญชีต้นทุน มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ ช่างสังเกต,ละเอียดรอบคอบ 1
14 HR Plant Manager - โรจนะ นิคมโรจนะ 3 Thai nationality Bachelor degree or Higher in related field At least 10 years of experience in Plant HR management and Administrative function with more than 5 years of experience at a management level Extensive knowledge of labor laws and governmental compliance requirements Experience in food audit/compliance requirements and related global standard manufacturing environment Good computer skill Good command of spoken and written Thai and English Strong HR leadership and commitment to work for higher achievement Excellent Communication Skills, Negotiation Skills, Influencing Skills, Facilitation Skills, Management Skills, Organizational and Multitasking abilities Strong Analytical Skills, Time Management and A team player with leadership skills 1
15 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการวิศวกรรม โรงงานนพวงศ์ ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ใช้งานระบบ SAP 1
16 Project Engineer โรงงานนพวงศ์ เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี- วศบ.ไฟฟ้า สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ อ่านแบบได้ คำนวณราคา ทำใบราคากลาง ตรวจสอบงานได้ ต้องมีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 1
17 เจ้าหน้าที่วางแผนขายอาวุโส สำนักงานเมืองทอง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสถิติ, Logistics,วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านวางแผนการขายหรือวางแผนการผลิตอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป พร้อมจะเรียนรู้การใช้งาน Program SAP มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ได้ 1
18 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer) โรงงานนพวงศ์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีความตั้งใจเรียนรู้, มีความพยายามและมุ่งมั่น เข้าใจง่าย ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ 2
19 Legal Assistant Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย สำนักงานเมืองทอง ปริญญาตรี / โท สาขา นิติศาสตร์ มีประสบการณ์ 5 ปี ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีประสบการณ์การจดทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศ 1
20 IE Engineer นิคมโรจนะ จำนวน : 2 อัตรา เพศ : ชาย/หญิง ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : อุตสาหการ 2